Mesto Trnava - referát starostlivosti o rodiny s deťmi

Adresa Trhová 3, Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
Štvrtok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Piatok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00
Telefón 033/ 32 36 167
Email os@trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk
Poskytovateľ služby Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave
IČO 313 114
Právna forma obec
Forma sociálnej služby ambulantná terénna
Kapacita nie je určená
Cieľová skupina rodiny s deťmi
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Referát starostlivosti o rodiny s deťmi pomáha rodinám v kríze a pri riešení nepriaznivej životnej situácie v rodine formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky na pomoc občanovi v krízovej situácii a poskytovaním sociálneho poradenstva. Zamestnanci referátu zároveň riešia s rodinami nasledujúce témy:
  • neplnenie povinnej školskej dochádzky (poradenstvo, vyplácanie rodinného prídavku formou osobitného príjemcu),
  • výchovné problémy ( sociálne poradenstvo, sociálna práca v prirodzenom prostredí klienta, spolupráca s ÚPSVaR, školami),
  • náhradnú rodinnú starostlivosť (poradenstvo),
  • porušovanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletými a mladistvými (správne konanie vo veci priestupku, poradenstvo)
  • ústavnú starostlivosť ( poskytovanie príspevku pri osamostatnení sa mladého dospelého po ukončení ústavnej starostlivosti, spolupráca s ÚPSVaR a detskými domovmi pri riešení rodinnej situácie dieťaťa).