Zariadenie pre seniorov v Trnave

Adresa Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny
Telefón 033/3236711
Email info@dd.trnava.sk
Webová stránka www.zps.trnava.sk
Poskytovateľ služby Zariadenie pre seniorov v Trnave
IČO 00611972
Právna forma Rozpočtová organizácia
Forma sociálnej služby pobytová ročná
Kapacita 150
Cieľová skupina seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb, kotrých stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Poplatok za služby Úhrada za služby poskytované v Zariadení pre seniorov v Trnave sa upravuje vždy k 1. júlu medziročne (v zmysle VZN č. 401) podľa priemerných ekonomicko oprávnených nákladov vyrátaných na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok. Od 1.7.2019 je výška úhrady 435 eur (pri racionálnej strave za 30 dní) a 459 eur (pri diabetickej strave za 30 dní).
Popis služby

V zariadení pre seniorov sa klientom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. V zariadení sa zároveň utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmová činnosť (kultúrna, športová, vzdelávacia a duchovná činnosť podľa individuálnych záujmov klientov). Klientom je poskytovaná aj ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

Cieľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov je zlepšiť celkovú kvalitu života seniorov, zabezpečiť im dôstojnú starobu, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu, odstrániť ich sociálne vylúčenie, zmierniť pocit osamelosti a poskytnúť im pomoc pri riešení ich nepriaznivej sociálnej situácie.