SVETLO – Domov pre seniorov

Adresa Františkánska 2, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny 24 hodinová celoročná sociálna služba
Telefón 033 / 554 54 33
0903/450944
Email svetlo.no@gmail.com
Webová stránka www.svetlotrnava.sk
Poskytovateľ služby SVETLO n.o.
IČO 36084484
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita 24
Cieľová skupina seniori odkázaní na pomoc iných fyzických osôb, kotrých stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo seniori, ktorí potrebujú sociálnu službu z iných vážnych dôvodov
Poplatok za služby Podľa cenníka uverejneného na web stránke
Popis služby

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba na dobu neurčitú fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo potrebuje poskytovanie tejto sociálnej služby z iných dôvodov. V zariadení pre seniorov sa klientom poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. V zariadení sa zároveň utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmová činnosť podľa individuálnych záujmov klientov.