Stredisko sociálnej starostlivosti - Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova

Adresa Coburgova 24, 91702 Trnava
Prevádzkové hodiny 24 hodinová celoročná sociálna služba
Telefón 033/3236650
033/3236662
033/3236607
Email zos.coburgova@sss.trnava.sk
Webová stránka www.sss.trnava.sk
Poskytovateľ služby Stredisko sociálnej starostlivosti
IČO 17639760
Právna forma Príspevková organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita 24
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na uvedenú sociálnu službu
Poplatok za služby Klient za uvedenú sociálnu službu hradí 50% ekonomicky oprávnených nákladov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č. 401/2012. Úhrada za sociálnu službu sa k 1. júlu upravuje podľa ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných za predchádzajúci rozpočtový rok. Výška mesačnej platby (október 2018) - 430,70 €
Popis služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc plnoletým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb, a to: sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. Cieľom tejto sociálnej služby je zabezpečiť čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta s dôrazom na poskytovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky kvality a zároveň zohľadňujú individuálne potreby klienta.