SVETLO – Domov pre seniorov

Adresa Františkánska 2, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny 24 hodinová celoročná sociálna služba
Telefón 033 / 5545433
0903 450 944
Email svetlo.no@gmail.com
Webová stránka www.svetlotrnava.sk
Poskytovateľ služby SVETLO n.o.
IČO 36084484
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita 3
Cieľová skupina osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Poplatok za služby Podľa cenníka uverejneného na web stránke
Popis služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí. V rámci služby je pre klientov zabezpečené sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.