Mesto Trnava - referát starostlivosti o seniorov

Adresa Trhová 3, Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
Štvrtok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Piatok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00
Telefón 033/ 32 36 167
Email os@trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk
Poskytovateľ služby Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave
IČO 313 114
Právna forma obec
Forma sociálnej služby ambulantná terénna
Kapacita nie je určená
Cieľová skupina seniori
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Referát starostlivosti o seniorov poskytuje sociálne poradenstvo a nasledujúce služby pre seniorov:
  • riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov,
  • terénna sociálna práca,
  • príjem žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
  • príjem žiadostí o zaradenie do poradovníka o umiestnenie v zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava (T. Vansovej č.5 , Trnava),
  • vedenie poradovníka a umiestňovanie žiadateľov v Zariadení pre seniorov v Trnave,
  • vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári,
  • poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok na pomoc občanovi,
  • vydávanie rozhodnutí o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu.