Záujmové združenie Rodina - denný stacionár a zariadenie pre seniorov

Adresa Okružná 20, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok až piatok v čase od 6.45 h do 15.15 h
Telefón 033/5501489
0918498946
Email dstrnava@gmail.com
Webová stránka stacionartrnava.webnode.sk
Poskytovateľ služby Záujmové združenie Rodina
IČO 36093173
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby
Kapacita 15
Cieľová skupina seniori s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencie
Poplatok za služby min. 11,45 Eur/deň – odstupňované podľa výšky dôchodku
Popis služby

Záujmové združenie Rodina poskytuje v dennom stacionári a v zariadení pre seniorov (ambulantná forma) nasledujúce služby:
dennú starostlivosť, liečebnú a preventívnu starostlivosť, tréning krátkodobej pamäti, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, pohybové cvičenia, pomoc pri hygiene, stravovanie 3x denne (desiata, obed, olovrant), sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, kultúrne vyžitie (besedy, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, čítanie, hry, súťaže a pod.), duchovnú službu.

Všetky aktivity sú zamerané na udržanie správneho fungovania mozgu, kognitívnych funkcií a odstránenie negatívnych behaviorálnych prejavov.