Stredisko sociálnej starostlivosti - opatrovateľská služba

Adresa Ulica Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Prevádzkové hodiny počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod., maximálne 7,5 hodín denne
Telefón 033/3236612
033/3236607
Email zuzana.sarvaicova@sss.trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk/a> www.sss.trnava.s
Poskytovateľ služby Stredisko sociálnej starostlivosti
IČO 17639760
Právna forma Príspevková organizácia
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Poplatok za služby Klient za uvedenú sociálnu službu hradí 50% ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s VZN Mesta Trnava č. 401/2012. Úhrada za sociálnu službu sa k 1. júlu upravuje podľa ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných za predchádzajúci rozpočtový rok. Výška úhrady za 1 hodinu poskytnutej sociálnej služby (október 2018) - 2,22 €
Popis služby

Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti sa kladie dôraz na pomoc klientovi pri úkonoch sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Cieľom je zachovanie sociálnych väzieb v rodine a komunite, aby klient mal možnosť zostať vo svojom prirodzenom prostredí.