SVETLO - Domov pre seniorov

Adresa Františkánska 2, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod do 16.00 hod.
Telefón 0903/450944
033 / 554 54 33
Email svetlo.no@gmail.com
Webová stránka www.svetlotrnava.sk
Poskytovateľ služby SVETLO n.o.
IČO 36084484
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Osoby odkázané na používanie pomôcok v domácnosti (chorí, osoby po úrazoch), občania so zdravotným znevýhodnením a s nepriaznivým zdravotným stavom
Poplatok za služby Podľa cenníka uverejneného na web stránke
Popis služby

Požičiavanie antidekubitných, zdravotníckych a hygienických pomôcok odkázaným osobám (starým občanom, chorým v domácom ošetrení, po úraze). K zapožičaniu nie je potrebné odporúčanie lekára. Pri preberaní pomôcky sa spíše nájomná zmluva, v ktorej sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa požičania, užívania a vrátenia pomôcky. Za požičanie sa platí symbolický týždenný poplatok (suma závisí od druhu pomôcky a jej nadobúdacej hodnoty). Taktiež sa pri prevzatí pomôcky platí záloha, ktorá sa po vrátení pomôcky v dobrom stave vráti späť užívateľovi.