Mesto Trnava - referát sociálnej pomoci občanom

Adresa Trhová 3, Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00
Štvrtok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Piatok: 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00
Telefón 033/ 32 36 167
Email os@trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk
Poskytovateľ služby Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave
IČO 313 114
Právna forma obec
Forma sociálnej služby
Kapacita nie je určená
Cieľová skupina dospelé fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

V rámci referátu sociálnej pomoci občanom je poskytované sociálne poradenstvo, jednorazové a mimoriadne dávky občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, zabezpečené je odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb. Ďalšie poskytované služby na referáte:
  • sociálne šetrenie a príprava podkladov v prípade občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony,
  • uskutočňovanie dohľadu nad výkonom opatrovníctva,
  • asistencia/pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzickým osobám, ktoré sú na pomoc odkázaní, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí,
  • preverovanie podnetov a sťažností občanov vyžadujúcich sociálnu pomoc, poskytovanie sociálnej služby v teréne.