Trnavská arcidiecézna charita - Požičiavanie pomôcok

Adresa Hlavná 43, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 h
Telefón 948 362 875
Email chsvr@charitatt.sk
Webová stránka www.charitatt.sk
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori odkázaní na zdravotnú pomôcku
Poplatok za služby služba je bezplatná
dobrovoľný príspevok na činnosť TTADCH
Popis služby

Požičiavanie pomôcok je sociálnou službou, ktorej cieľom je riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

Požičiavanie pomôcok zabezpečujeme na základe aktuálnej dostupnosti a možností Trnavskej arcidiecéznej charity na určitý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky, dohodnutej v Zmluve o výpožičke.