Denné centrum pre seniorov, Vl. Clementisa

Adresa Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok, streda, piatok v čase od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Telefón 033/3232607
033/3236601
Email sss@sss.trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk/a> www.sss.trnava.s
Poskytovateľ služby Stredisko sociálnej starostlivosti
IČO 17639760
Právna forma Príspevková organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita neurčená
Cieľová skupina obyvatelia mesta Trnava, ktorí dovŕšili dôchodkový vek
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Denné centrá poskytujú seniorom možnosť aktívneho trávenia voľného času, vytvárajú podmienky pre ich záujmovú a kultúrnu činnosť, socializáciu a udržiavanie fyzickej a psychickej kondície. Členovia denných centier majú možnosť zapájať sa do rôznych aktivít (napr. ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity), vzdelávacích programov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (napr. návšteva divadelných a filmových predstavení, športových akcií, spoločenských večierkov) a poznávacích zájazdov. Denné centrá sa aktívne zapájajú do akcií organizovaných Mestom Trnava (Veľtrh pre seniorov, Športové hry pre seniorov, Fašiangový ples pre seniorov, vzdelávacie podujatia a iné) s cieľom aktívneho zapájania seniorov do spoločenského života.