Stredisko sociálnej starostlivosti - stravovanie v jedálňach pre seniorov

Adresa Výdajne stravy: Ul. Vladimíra Clementisa 51, Mozartova 10, Hospodárska 34, Novosadská 4, Limbová 11 a Ľudová 14
Prevádzkové hodiny Stravovanie je zabezpečené v pracovných dňoch v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Telefón 033/3236606
033/3236607
Email jedalen.clementisa@sss.trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk/a> www.sss.trnava.s
Poskytovateľ služby Stredisko sociálnej starostlivosti
IČO 17639760
Právna forma Príspevková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 800
Cieľová skupina Seniori s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktorí majú platné rozhodnutie sociálnej poisťovne o starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku
Poplatok za služby Služba je spoplatená v zmysle VZN č. 449, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava. Cena obedového menu závisí od výšky príjmu seniorov a to nasledovne:
pri mesačnom príjme stravníka do 350 € je cena obeda 1,54 €
pri mesačnom príjme do 450 € je cena obeda 1,85 €
pri mesačnom príjme do 550 € je cena obeda 2,46 €

Úhrada za stravu sa k 1. júlu upravuje podľa ekonomicky oprávnených nákladov vypočítaných za predchádzajúci rozpočtový rok.
Popis služby

V jedálni sa poskytuje stravovanie obyvateľom mesta Trnava, ktorí majú platné rozhodnutie sociálnej poisťovne o starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku. Stravovanie je zabezpečené v pracovných dňoch. Strava je pripravovaná podľa vopred zostaveného jedálneho lístka. Jedlá sú pripravované podľa receptúry a technológie prípravy pokrmov v závodnom stravovaní, pričom sú dodržané všetky hygienické, kvalitatívne a kvantitatívne parametre.