Mestské detské jasle

Adresa Hodžova 38, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Sociálna služba je poskytovaná počas pracovných dní, v čase od 6.00 hod do 16.30 hod.
Telefón 033/3236668
033/3236607
Email jasle.hodzova@sss.trnava.sk
Webová stránka www.sss.trnava.s
Poskytovateľ služby Stredisko sociálnej starostlivosti
IČO 17639760
Právna forma Príspevková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 45
Cieľová skupina deti do troch rokov veku
Poplatok za služby Mesačný paušálny poplatok za sociálnu službu v detských jasliach stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trnava č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení VZN č. 449 a VZN č. 483. Na účely úhrady paušálneho poplatku v detských jasliach majú rodičia dieťaťa možnosť využiť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 € (vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny). Rodičia platia len za skutočne odobranú stravnú jednotku (raňajky, desiata, obed a olovrant) v hodnote 1,20 € za 1 deň.
Popis služby

V zariadení sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Starostlivosť o deti je zabezpečovaná so zohľadnením osobitostí jednotlivých vekových skupín detí, ktoré sú umiestnené v 3 oddeleniach, a to kojenci, mladšie a staršie batoľatá.