Mesto Trnava - terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou

Adresa Coburgova 27, Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok - 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Štvrtok - 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30
Piatok - 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00
Telefón 033 32 36 281
0917 635 980
Email os@trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk
Poskytovateľ služby Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave
IČO 313 114
Právna forma obec
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita nie je určená
Cieľová skupina Marginalizovaná rómska komunita
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Terénny sociálny pracovník zabezpečuje:
  • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny (marginalizovaná rómska komunita),
  • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov,
  • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpory pri zabezpečovaní sociálnej služby, poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
  • individuálne a skupinové sociálne poradenstvo,
  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
  • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí, sprevádzanie osôb,
  • riadenie prípadu – tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta, na základe predchádzajúcej dohody
  • terénny sociálny pracovník spolupracuje pri výkone sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, v rámci svojej práce spolupracuje aj s inými inštitúciami napr. MVO, školami, exekútormi atď.