Centrum pomoci pre rodinu

Adresa Štefánikova 46, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok - administratíva/terén
Utorok - 8:30 - 15:30
Streda - 8:30 - 15:30
Štvrtok - 8:30 - 15:30
Piatok - 8:30 - 12:30
Telefón 0948 02 04 12
Email cppr@cppr.sk
Webová stránka www.cppr.sk
Poskytovateľ služby Centrum pomoci pre rodinu, o.z.
IČO 42160588
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita neurčená
Cieľová skupina Deti predškolského veku (0-6 rokov), Deti školského veku (6-15 rokov), dospievajúca mládež (15 - 18 rokov), mladí dospelí (18 - 25 rokov), snúbenci, manželia, matky a otcovia na materskej a rodičovskej dovolenke, odlúčení, rozvedení, znovu zosobášení, seniori,
Poplatok za služby dobrovoľný príspevok
Popis služby

Centrum pomoci pre rodinu realizuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine (v zmysle § 10 Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele), a to najmä:
  • organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,
  • organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností,
  • organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým javom,
  • sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí.

    Služby poskytované v centre:
  • poskytovanie sociálneho, psychologického, rodinného, pastorálneho a právneho poradenstva, pričom sa klientom venujú odborníci individuálne počas poradenských hodín, ale aj v teréne priamo v rodinách, ktoré navštevujeme,
  • práca so svojpomocnými skupinami, ktoré sa stretávajú, aby si navzájom pomáhali a neformálne sa vzdelávali,
  • vzdelávanie a prevencia formou aktivít a podujatí, ktoré počas roka organizujeme,
  • sociálny eko šatník.