Centrum Koburgovo - Zariadenie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Adresa Bratislavská 8, Trnava, 917 01
Prevádzkové hodiny Ambulantná forma:
Pondelok 13:00-16:30
Utorok a streda 9:00-14:00

Terénna forma:
Pondelok až piatok 8:00 – 17:00
Návštevu v zariadení je možné telefonicky dohodnúť aj mimo prevádzkových hodín.
Telefón 944 065 259
Email juro.stofej@gmail.com
Webová stránka www.bizref.sk/centrumkoburgov
Poskytovateľ služby Centrum Koburgovo, n.o.
IČO 45741034
Právna forma Nezisková organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná terénna
Kapacita Ambulantná forma - 4
Cieľová skupina Osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby žijúce v sociálne vylúčenom prostredí
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Služba je zameraná na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín v Trnave a zvýšenie šancí ich detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu. Cieľmi sú pomoc pri začleňovaní detí do materských škôl, základných škôl, stredných škôl, podpora rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, zapájanie rodičov do aktivít, osveta majority a sieťovanie organizácií na riešenie problémov marginalizovaných klientov. Celoročne sa poskytuje sociálne poradenstvo, organizujú sa nízkoprahové kluby pre deti, komunitné aktivity pre širokú verejnosť, okrúhle stoly pre organizácie a rôzne preventívne programy pre rodiny s deťmi.