OTVORENÉ SRDCE, poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých

Adresa Starohájska 2, Trnava Mestská poliklinika, 1. poschodie
Prevádzkové hodiny Pondelok – Piatok 8:00 – 19:00 hod
Telefón 911 180 276
Email hornyykz@wmx.sk
Webová stránka www.otvorene-srdce.sk
Poskytovateľ služby Občianske združenie Otvorené srdce
IČO 37993551
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 34 klientov v individuálnej psychoterapii týždenne, 65 klientov v skupinovej psychoterapii týždenne
Cieľová skupina Plnoleté fyzické osoby zneužívajúce návykové látky Plnoleté fyzické osoby závislé od návykových látok Plnoleté fyzické osoby nelátkovo závislé Plnoleté fyzické osoby ohrozené správaním závislého člena rodiny Plnoleté fyzické osoby postihnuté dôsledkami spolužitia so závislým členom rodiny na psychickom zdraví Plnoleté fyzické osoby ohrozené sociálnopatologickými javmi"
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Otvorené srdce, poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých poskytuje poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby dospelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga a závislosť. Základné poskytované služby:
 • informácie a poradenstvo v oblasti užívania drog a závislostí,
 • krízová intervencia, tiež telefonická krízová intervencia v pracovné dni v čase 19,00 - 21,00 hod. na tel. čísle 0911 180 276, príp. e-mailom: hornyykz@wmx.sk,
 • psychoterapeutická a sociálna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií,
 • sprostredkovanie ďalšej odbornej starostlivosti /detox, ústavná odvykacia liečba/,
 • sociálna práca, poradenstvo a asistencia pri vybavovaní na úradoch, hľadaní práce a ubytovania,
 • individuálna, rodinná psychoterapia v pracovné dni v čase 8,00 -17,00 hod.,
 • skupinová psychoterapia klientov závislých od alkoholu každý pondelok v čase 16,00 - 17,30 hod.,
 • skupinová psychoterapia klientov s nelátkovou závislosťou každý utorok v čase 17,45 – 18,45 hod.,
 • skupinová psychoterapia klientov závislých od nealkoholových drog každý štvrtok v čase 17,75 - 18,45 hod.,
 • skupinová psychoterapia rodinných príslušníkov závislých prvá streda v mesiaci v čase 17,00 - 18,45 hod.,
 • skupiny intenzívneho poznávania seba a iných druhý a posledný piatok v mesiaci v čase 17,00 - 18,30 hod.,
 • skupina Anonymných alkoholikov prvý a tretí piatok v mesiaci v čase 17,00 – 18,30 hod.,
 • skupina Dospelé deti alkoholikov druhá a štvrtá streda v mesiaci v čase 17,15 – 18,45 hod.,
 • preventívne aktivity – víkendové rodinné terénne terapie, nácvik relaxačných techník a výcvik komunikácie,
 • osveta, medializácia.

  Každú návštevu v poradni je nutné vopred telefonicky dohodnúť v pracovné dni v čase 8,00 - 9,00 hod. na tel. čísle 0911 180 276, nakoľko OZ Otvorené srdce považuje za korektné, venovať sa každému klientovi individuálne a v dostatočnom časovom rozpätí.