Mesto Trnava - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova

Adresa Coburgova 27, Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok - 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Štvrtok - 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30
Piatok - 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00
Telefón 033 32 36 281
0915 212 010
0905 137 594
Email os@trnava.sk
Webová stránka www.trnava.sk
Poskytovateľ služby Mesto Trnava – Mestský úrad v Trnave
IČO 313 114
Právna forma obec
Forma sociálnej služby terénna
Kapacita nie je určená
Cieľová skupina ľudia bez domova, jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, skupiny a osoby rôzneho veku ohrozené sociálnym vylúčením, ktorí majú sťažené podmienky integrovať sa na trh práce v rámci celého mesta
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

V rámci terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova je zabezpečené:
  • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny ľudí bez domova,
  • odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb,
  • vytváranie individuálnych plánov práce s klientom a jeho realizácia,
  • pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí,
  • sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom sa kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti,
  • orientácia v aktuálne platnej legislatíve,
  • facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite,
  • case management (riadenie prípadu) - koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami,
  • zmierňuje negatívne dôsledky a riziká životných situácii sociálne vylúčených (alebo ohrozených sociálnym vylúčením ) ľudí, vrátane ich dopadu na spoločnosť, zmierňuje nerovnosti, vrátane nerovného prístupu ku vzdelaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej
  • starostlivosti a zamestnaniu, približuje ťažko dostupné služby pre klientov, rodiny a komunity, rozvíja znovunadobudnutie sociálnych zručností klienta, spolupracuje na sociálnom začlenení a prevencii sociálneho vylúčenia klientov.