Liga zdravia Slovensko, občianske združenie

Adresa Kancelária združenia – Stredná priemyselná škola, Študentská ulica 16, Trnava
Prevádzkové hodiny Podľa programu združenia
Telefón 903218052
Email ligazdravia@gmail.com
Webová stránka www.ligazdravia.eu
Poskytovateľ služby Liga zdravia Slovensko, občianske združenie
IČO 42293219
Právna forma občianske združenie
Forma sociálnej služby
Kapacita Organizácia má 300 členov
Cieľová skupina Osoby so zdravotným znevýhodnením
Poplatok za služby
Popis služby

Poslaním organizácie je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu, združovať ľudí všetkých vekových kategórií a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií prinášať témy z vybraných oblastí ľudského zdravia. Liga zdravia Slovensko poskytuje stanoviská k aktuálnemu vývoju zdravotnej politiky v relevantnej oblasti. Podieľa sa, alebo vo vlastnom mene, vydáva publikácie (odbornú informačnú literatúru pre členov združenia a verejnosť), prípadne audiovizuálne diela z oblasti podpory zdravia v danej oblasti. Organizácia vydáva občasník LIGÁČIK ZDRAVIA, nadväzuje a rozvíja spoluprácu s inými združeniami a inštitúciami s podobným zameraním na národnej i medzinárodnej úrovni. Organizácia realizuje osvetu, podporuje vzdelávanie a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva, organizuje odborné a vzdelávacie aktivity, rehabilitačno-rekondičné pobyty, športové akcie – športové hry Ligy zdravia Slovensko.