Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Adresa 919 26 Zavar, Hlavná 1
Prevádzkové hodiny Celoročná prevádzka
Telefón 033/55 971 07
Email dsshumanum@zupa-tt.sk
Webová stránka www.dsshumanum.sk
Poskytovateľ služby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
IČO 00611930
Právna forma Rozpočtová organizácia
Forma sociálnej služby pobytová týždenná ambulantná pobytová ročná
Kapacita 80
Cieľová skupina dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie
Poplatok za služby Podľa platného VZN TTSK č.30/2014
Popis služby

V DSS Zavar sa poskytuje sociálna služba pobytovou celoročnou formou, týždennou formou a ambulantnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.