Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Adresa 919 26 Zavar, Hlavná 1
Prevádzkové hodiny Celoročná prevádzka
Telefón 033/55 971 07
Email dsshumanum@zupa-tt.sk
Webová stránka www.dsshumanum.sk
Poskytovateľ služby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
IČO 00611930
Právna forma Rozpočtová organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná pobytová týždenná pobytová ročná
Kapacita 40
Cieľová skupina Dospelé osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Poplatok za služby Podľa platného VZN TTSK č.30/2014
Popis služby

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pobytovou celoročnou formou fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. Klientmi zariadenia sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a pridruženou psychiatrickou diagnózou, ktorou je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Medzi najčastejšie diagnózy patria: rôzne formy schizofrénie, psychotické poruchy, mentálne postihnutie ľahkého a stredného stupňa, alkoholizmus a epilepsia