Špecializované zariadenie v Trnave

Adresa Ľudmily Podjavorinskej 36 Trnava 917 01
Prevádzkové hodiny Pondelok - piatok v čase od 8.00 – 16.00 hod.
Telefón 033/598311
0902 469026
Email specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
Webová stránka specializovanezariadeniett.sk
Poskytovateľ služby Špecializované zariadenie v Trnave
IČO 42155258
Právna forma Rozpočtová organizácia
Forma sociálnej služby
Kapacita 10
Cieľová skupina deti s pervazívnou vývinovou poruchou (s diagnózou autizmus alebo s inou poruchou s prvkami autistického spektra)
Poplatok za služby V zmysle zákona o sociálnych službách a VZN TTSK č.30/2014 – špecializované zariadenie
Popis služby

Špecializované zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Je zamerané na pomoc pre deti vo veku od 3 -7 rokov s diagnózou autizmus alebo s inou poruchou s prvkami autistického spektra. Zariadenie poskytuje svoju činnosť od 1.1.2019. Komplexná starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom odborného personálu, ktorý tvoria sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, vychovávateľky, psychológ, zdravotná sestra a fyzioterapeut.