Trnavský samosprávny kraj

Adresa Starohájska 10, 917 01 Trnava
Prevádzkové hodiny Po-Štv:
08:00 - 11:30
12:00 - 15:00
Piatok:
08:00 - 11:30
12:00 - 14:00
Telefón ústredňa: +421(0) 33 555 91 11, Oddelenie sociálnej pomoci a posudkových činností - 033/555 94 53, 555 94 71, 555 94 70
Email urad.vuc@trnava-vuc.sk
Webová stránka www.trnava-vuc.sk
Poskytovateľ služby Trnavský samosprávny kraj
IČO 37836901
Právna forma verejná správa
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita neobmedzená
Cieľová skupina Osoby so zdravotným znevýhodnením, seniori
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Trnavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti:
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • jposkytuje základné sociálne poradenstvo,
  • jzabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK,
  • jzabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC, ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým dotknutá osoba súhlasí,
  • jzabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • jvedie register poskytovateľov sociálnych služieb.
    Základné sociálne poradenstvo je poskytované sociálnymi pracovníkmi odboru sociálnych vecí TTSK nielen občanom (budúcim prijímateľom sociálnej služby) a ich rodinným príslušníkom, ale aj záujemcom (právnickým osobám a fyzickým osobám) o registrovanie sociálnych služieb.