Tenenet o.z.

Adresa Lichnerova 41, 90301 Senec
Prevádzkové hodiny 8:00 – 15:30
Telefón 02/20200033
0948 166 588
Email Info@tenenet.sk
Webová stránka tenenet.sk
Poskytovateľ služby Tenenet o.z.
IČO 42255015
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby ambulantná terénna
Kapacita Terénny výkon služby bez kapacitných limitov Ambulantný výkon služby v Kultúrnom centre Jánovce: 60 klientov (40 detí a 20 dospelých)
Cieľová skupina § 19 ods.3 – znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácií

§ 24d – fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácií: obyvatelia marginalizovaných komunít, nezamestnaní, izolované skupiny.
- deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a iné.
- obyvatelia ohrození chudobou, v nepriaznivej sociálnej situácií, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, --- osoby s postpenitenciálnou starostlivosťou a ich rodiny.
- neplnoletí rodičia a rodičia po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva
-obyvatelia obce v rámci komunitného rozvoja

§ 33 – deti do siedmych rokov ich veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodiny týchto detí
Poplatok za služby Bez poplatku
Popis služby

§ 19 ods.3 – špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci,
§ 24d – V komunitnom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské, vykonáva preventívna aktivita a vykonáva záujmová činnosť. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia
§ 33 – V rámci služby včasnej intervencie sa poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, vykonáva stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívna aktivita a komunitná rehabilitácia