Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnava

Adresa Klub DC Hlavná 17, Trnava
Prevádzkové hodiny Klub DC:
zimný čas – pondelok a štvrtok od 13,00 do 16,00 hod.
letný čas - pondelok a štvrtok od 14,00 do 17,00 hod.

Členské schôdze:
Kino Hviezda 13.00 – 15.00 hod.
UCM Trnava aula J. Matúša 14.00 – 16.30 hod.
Členské schôdze 1 x mesačne
Telefón DC 033/323 66 49
Predseda Ing. Igor Fabián 0905 472 615
Email igor.fabian72@gmail.com
Webová stránka
Poskytovateľ služby MsO JDS je vnútroštruktúrna jednotka občianskeho združenia DC Hlavná, je zriadená SSS Trnava
IČO 008970190208
Právna forma
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita Klub DC: 40 miest
Kino Hviezda: 320 miest
UCM Trnava: 400 miest
Počet členov nie je obmedzený
Cieľová skupina Dôchodcovia, ktorí chcú ešte niečo vytvoriť a odovzdať svoje celoživotné skúsenosti svojim rovesníkom, prípadne mladšej generácii, ktorá by mala o to záujem.
Poplatok za služby
Popis služby

Jednota dôchodcov na Slovensku:
- pomáha pri príprave občanov na život v dôchodkovom veku a vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov
- obhajuje práva dôchodcov na dôstojné dôchodkové zabezpečnie, zdravotnú a sociálnu strostlivosť
- pomáha pri organizácii celoživotného vzdelávania so zreteľom na vek
- cestou dobrovoľníckej činnosti vedie starších občanov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní svojich životných záujmov
- rozvíja rôzne spoločnenské, kultúrne a športové aktivity seniorov
- podiela sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej a turistickej činnosti seniorov

MsO JDS :
- spolupracuje s orgánmi Mesta Trnava pri vytváraní organizačných a materiálnych podmienok pre život dôchodcov v Trnave spolu s DC Hlavná organizuje pre členov klubovú činnosť, kultúrne podujatia, ručné práce, besedy s autormi, klub priateľov Trnavy, kurzy výpočtovej techniky a IT, kurzy cudzích jazykov
- členské schôdze
- prednášky sociálne, zdravotné, právne, bezpečnostné
- vyhlasovanie aktivít
- pripomenutie spoločenských udalostí
- aktivity : návšteva kultúrnych podujatí (koncerty, divadlá, operety a muzikály), športové a turistické akcie, návštevy kúpalísk a wellnes, poznávacie zájazdy, rekreačné a rehabilitačné pobyty