Záujmové združenie Rodina - Azylový dom Tamara

Adresa Okružná 20, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny 24 hodinová prevádzka
Telefón 033/5501446
948028738
Email azylovydom@gmail.com
Webová stránka azylovydomtamara.bizref.sk
Poskytovateľ služby Záujmové združenie RODINA
IČO 36093173
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Forma sociálnej služby
Kapacita 12
Cieľová skupina týrané ženy a matky s deťmi v núdzi, osamelé ženy ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovaniezákladných životných potrieb a ubytovanie
Poplatok za služby 2,50 Eur/deň na dospelú osobu, 2,- Eur/deň na dieťa nad 1 rok veku, dieťa do 1 roka bezplatne
Popis služby

Azylový dom Tamara poskytuje služby v zmysle § 26 a § 29 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Zariadenie slúži ako dočasný domov pre ženy a matky s deťmi v kríze, ako poradenské a resocializačné stredisko na prekonanie krízy a nepriaznivej sociálnej situácie klientov. V zariadení je poskytované ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí a návrhov na súdy a úrady, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sprevádzanie klienta na úrady a iné inštitúcie – terénna služba a nevyhnutné ošatenie a obuv. Základné sociálne poradenstvo je poskytované aj pre ambulantných klientov.