Trnavská arcidiecézna charita - Centrum pomoci človeku

Adresa Hlavná 43, 91701 Trnava
Prevádzkové hodiny Pondelok 8:30 – 14:30
Utorok 8:30 – 15:30
Streda 8:30 – 14:30
Štvrtok 8:30 – 15:30
Piatok 8:30 – 12:30
Telefón 033/5552404
033/5552405
0948/944449
Email zuzana.zatkova@charitatt.sk
Webová stránka www.charitatt.sk
Poskytovateľ služby Trnavská arcidiecézna charita
IČO 35602619
Právna forma Cirkevná organizácia
Forma sociálnej služby ambulantná
Kapacita 35
Cieľová skupina Osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb pre životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností a pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a genereačne reprodukovanej chudoby
Poplatok za služby služba je bezplatná
Popis služby

Nízkoprahové denné centrum sa venuje pomoci ľuďom v rôznych formách krízy, pričom je rešpektovaná anonymita klientov a neskúmajú sa príčiny vzniku krízy. V centre sú poskytované služby zamerané na zabezpečenie základných životných potrieb - výdaj stravy, ošatenie a neinvazívne ošetrovanie. Zabezpečený je priestor pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie osobnej bielizne, úschovu dokladov, ale aj priestor pre oddych a načerpanie síl. Dôležitou súčasťou činnosti centra je sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Klienti využívajúci služby centra sa starajú o čistotu a poriadok centra a blízkeho okolia, zapájajú sa do drobných opráv priestorov a drobných ručných prác, čo vytvára priestor pre obnovu pracovných návykov. Centrum je miestom realizácie projektu Hlinený dukát.