Komunitné plánovanie sociálnych služieb 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Ide predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb, vychádzajúci z poznaných potrieb a zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. 

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého  vyplýva samospráve zo  Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020. Zahŕňa samotnú realizáciu stratégie a napĺňanie plánu prostredníctvom implementácie jednotlivých aktivít, tvorbu ročných akčných plánov, priebežné vyhodnocovanie plánu (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní komunitného plánu sociálnych služieb, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.  Pri spracovaní a samotnej implementácii  komunitného plánu sociálnych služieb majú dôležitú úlohu pracovné skupiny vytvorené pre jednotlivé oblasti. Členmi pracovných skupín sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, zamestnanci samosprávy, zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste i aktívni občania.  Pracovné skupiny sú aktívne aj v priebehu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb a stretávajú sa spravidla 2 x ročne, resp. podľa potreby.