Komunitné plánovanie sociálnych služieb

    Navigácia
  • Domov
  • Komunitné plánovanie sociálnych služieb
 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Ide predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb, vychádzajúci z poznaných potrieb a zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. 

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého vyplýva samospráve zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030


Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020