Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa pripravuje návrh intervenčnej logiky ako postupovať pri kompenzácii vysokých cien energií, sumarizujú rezorty potrebné informácie od jednotlivých subjektov, rovnako ako UMS sumarizuje celkové informácie z miest.

Nižšie Vám sa nachádza link na elektronický dotazník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého obsahom sú údaje o poskytovateľovi sociálnej služby/služieb a o ním odoberaných energií (elektrina, plyn, teplo, tuhé palivá a iné) v jednej budove/komplexe budov na jednom mieste poskytovania. Účelom dotazníka je získať relevantné údaje o náraste nákladov na energie u jednotlivých poskytovateľov a zabezpečiť adresné vyplatenie dotácie na zvýšené náklady na energie (https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/dotaciu-energie-rozdelime-zaklade-podkladov-od-poskytovatelov.html).

Zariadenie, ktoré poskytuje viac druhov sociálnych služieb, alebo viac foriem sociálnych služieb v jednej budove, resp. komplexe budov na jednej adrese miesta poskytovania, vyplní jeden dotazník, pričom údaje o spotrebe, predpokladanej spotrebe a jednotkových cenách sa budú týkať celej budovy/komplexu budov zariadenia).

Ak poskytovateľ sociálnej služby (s jedným identifikačným číslom organizácie) poskytuje sociálne služby vo viacerých zariadeniach/budovách na rôznych adresách miesta poskytovania, za každé zariadenie/budovu vyplní dotazník samostatne.

Link na dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2AMcLxk8qEie8A17LG54sFuDF1ljbqRIq5-JSMBopMtUOVlXUUlXNjRLQzFMNzFLQzJXQUo4WkM5Ui4u

V dotazníku je potrebné zadať odpovede na všetky otázky označené hviezdičkou, a to aj v prípade že sa konkrétneho poskytovateľa netýkajú – v takom prípade je potrebné v danom poli uviesť nulu.

Desatinné miesta je potrebné uvádzať použitím bodky, nie čiarky!

Dotazník je potrebné vyplniť a odoslať v termíne do 28. februára 2022, po tomto dátume už link na jeho vyplnenie nebude dostupný.

Dotazník obsahuje nasledovné otázky týkajúce sa údajov o:

  • Poskytovateľovi sociálnej služby /subjekte SPODaSK a druhoch a formách ním poskytovanej služby/službách v jednej budove/komplexe budov;
  • Objeme spotrebovaných ním odoberaných energií (elektrina, plyn, teplo, tuhé palivá a iné) v roku 2021 a predpokladanom objeme v roku 2022;
  • Nákladov na ním odoberané energie v roku 2021 a predpoklad pre rok 2022;
  • Jednotkovej cene ním odoberaných energií v roku 2021 a 2022 a
  • Predpokladanom počte mesiacov v roku 2022, v ktorých bude vyššia cena ním odoberaných energií ako v roku 2021.

Dotazník je určený výhradne pre poskytovateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb:

  • podmienených odkázanosťou (Zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, Rehabilitačné stredisko, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Denný stacionár)
  • krízovej intervencie (Nízkoprahové denné centrum, Integračné centrum, Komunitné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Útulok, Nocľaháreň, Domov na pol ceste, Zariadenie núdzového bývania)  a
  • na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa)  

Za spoluprácu Vám vopred  ďakujeme.

Distribúcia dotazníka o energiách pre MPSVR SR