Návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike

  Navigácia
 • Domov
 • NewsNávrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike

Návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike

Dávame Vám do pozornosti informáciu, že dňa 29.09.2021 schválila Vláda SR stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.

Sprievodná dokumentácia

Potreba prepájania poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti najmä v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotnej rehabilitácie je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších tém v poskytovaní pomoci a podpore viacerým skupinám obyvateľov.[1]

Dlhodobá podpora odkázaných osôb je vykonávaná čiastočne, tak v odvetvovej pôsobnosti rezortu zdravotníctva, ako aj v odvetvovej pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to bez želateľného systémového a integrovaného prístupu, so súvisiacim spájaním verejných prostriedkov do potrebných intervencií v prospech jednotlivca.

Stratégia bude zohľadňovať ciele a opatrenia, ktoré stanovuje stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Zámerom prípravy stratégie je zavedenie systémového riešenia zabezpečenia starostlivosti pre osoby, ktoré budú oprávnenými prijímateľmi takejto koordinovanej a integrovanej starostlivosti prioritne v domácom, alebo v inštitucionálnom prostredí (prednostne ambulantnou formou pred pobytovou formou).

Toto riešenie bude podmienené spájaním verejných prostriedkov a súkromných zdrojov do potrebných intervencií v prospech jednotlivca. Zároveň stratégia obsahuje aj návrhy vecných riešení, ktoré budú následne premietnuté do zmeny legislatívy s cieľom vytvoriť efektívny a fungujúci systém tak, aby sa zabezpečilo zlepšenie kvality života týchto odkázaných osôb aj prostredníctvom zatraktívnenia a posilnenia formálnej aj neformálnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Prvá časť stratégie DSZS je venovaná spôsobu a procesu identifikácie oprávnených osôb, ktoré potrebujú DSZS. Špeciálne sa preto  venuje analýze súčasného fungovania a kvalite posudkovej činnosti. Kapitola je podložená kvantitatívnou analýzou súčasného spektra služieb, aj keď neoficiálne spadajúcich pod DSZS, spolu so štruktúrou zdrojov ich financovania.

Druhá časť stratégie DSZS sa zameriava na identifikáciu žiaducich reforiem v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Od ich implementácie sa v budúcnosti očakáva menejbyrokratické zabezpečenie fyzickej a finančnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti (najmäv rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti a fyzioterapii) a sociálnych služieb v primeranejkombinácii, ktorá bude odzrkadľovať individuálne potreby


Stratégia sa člení do 4 osobitných častí:

 1. Súčasný stav
 1. Systém sociálnej pomoci
 2. Systém zdravotnej starostlivosti
 3. Posudková činnosť
 4. Vybrané demografické údaje k dlhodobej starostlivosti.
 1. Hlavné výzvy a problémy v oblasti dlhodobej starostlivosti
 2. Vízia a ciele stratégie dlhodobej starostlivosti v SR
 3. Opatrenia stratégie dlhodobej starostlivosti v SR
 1. Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 2. Reforma posudkovej činnosti
 3. Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou
 4. Rozšírenie a obnova kapacít následnej, dlhodobej a paliatívnej starostlivosti s ohľadom na potreby a preferencie dotknutej populácie
 • Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
 • Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti
 • Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti.

[1] Predovšetkým seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a osobám s chronickým ochorením, odkázaným na dlhodobú pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.