Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky práve spustila online katalóg sociálnych podnikov. Je to prvý komplexný nástroj, ktorý podporí udržateľnosť sociálnych podnikov na Slovensku. Prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov a ucelenú databázu ich tovarov a služieb. Nájdete ho na doméne nakupujmesrdcom.sk, aj na adrese katalogsp.sk. Je dostupný širokej verejnosti a pre sociálne podniky je táto služba bezplatná. Ocenia ho najmä verejní obstarávatelia, ale aj všetci ostatní, ktorí kúpou tovaru alebo objednaním služby chcú podporiť zodpovedné podnikanie. Katalóg aktuálne obsahuje vyše 3oo registrovaných sociálnych podnikov. Okrem základných údajov, ako sú adresy a kontakty sídiel a prevádzkarní, obsahuje aj údaje o právnej forme, dátume udelenia štatútu, počte zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach. K spokojnosti s výberom dodávateľa napomôžu aj hodnotenia od zákazníkov, ktoré sú súčasťou profilov dodávateľov. Pribúdať budú aj „príbehy“ či autentické črty podnikov, ktorými sa ponuky dodávateľov budú vedieť odlíšiť. Záujemci si tak budú môcť lepšie vybrať tú najvhodnejšiu z obdobných ponúk. Katalóg je jedinečným zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a v kalendárnom roku začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní. Ďalšou veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť o. i. nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením (tzv. integračné sociálne podniky). Takmer polovica podnikov aktuálne v katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Online katalóg sociálnych podnikov