Predĺženie uzavretia MsÚ pre verejnosť do 24. januára

  Navigácia
 • Domov
 • NewsPredĺženie uzavretia MsÚ pre verejnosť do 24. januára

Predĺženie uzavretia MsÚ pre verejnosť do 24. januára

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, ktorá na Slovensku vyvolala sprísnené preventívne opatrenia vrátane zákazu vychádzania, sa predlžuje zatvorenie Mestského úradu v Trnave do 24. januára 2021. Občania môžu samosprávu kontaktovať e-mailom, telefonicky či poštou na adresu Trhová 3, 917 71 Trnava, pred budovou MsÚ je umiestnená aj schránka, do ktorej je možné v prípade potreby doručiť písomnosti.

„Koronavírus sa nevyhýba ani mestskému úradu. Evidujeme viacero pozitívnych prípadov, preto je dôležité minimalizovať kontakty, aby sme chránili zdravie a životy nielen našich zamestnancov, ale aj širokej verejnosti. Zamestnanci, ktorých agenda to umožňuje, budú pracovať z domu, ako odporúčajú vládne nariadenia. Ostatní sa budú v kanceláriách striedať, aby bola v miestnosti vždy iba jedna osoba, naďalej platia prísne hygienické pravidlá. Občanom sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie a ďakujeme im za pochopenie,“ hovorí prednostka mestského úradu Katarína Koncošová.

Fungovanie pracovísk mestského úradu do 24. januára 2021:

 • Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov nájdete na webstránke mesta trnava.sk v sekcii Kontakty.

Klientske centrum

 • Zamestnanci sú k dispozícii telefonicky a e-mailom. Tlačivá a formuláre sú zverejnené na webstránke mesta trnava.sk.
 • Parkovacie karty, ktorým v tomto období skončila platnosť, a z dôvodu uzavretia MsÚ ich momentálne nie je možné v klientskom centre prolongovať, bude mestská polícia akceptovať.

Podateľňa

 • Pred mestským úradom na Trhovej 3 bude počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod. k dispozícii schránka na podávanie dokumentov. Ak občan potrebuje aj potvrdenie o podaní, musí využiť služby pošty.

Ohlasovňa pobytov

 • Občania sa môžu na trvalý pobyt prihlásiť prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk (vyžaduje sa elektronický občiansky preukaz s čipom a čítačkou). Ostatná agenda bude vybavovaná e-mailom alebo telefonicky.

Matrika

 • Zamestnanci matričného úradu sú k dispozícii telefonicky a prostredníctvom e-mailu.
 • Duplikáty rodných, sobášnych a úmrtných listov – občania o ne môžu požiadať e-mailom, poštou alebo cez portál slovensko.sk, následne budú zaslané poštou doporučene do vlastných rúk.
 • Vydanie prvého výpisu rodného listu – rodné listy budeme zasielať poštou (doporučene do vlastných rúk) na adresu matky. Informácia pre rodičov novorodencov: do 60 dní od narodenia dieťaťa lekári poskytnú zdravotnú starostlivosť na zdravotná kartičku matky, takže na tieto účely nie je nevyhnutné vydať rodný list okamžite.
 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva – tlačivo je po novom zverejnené online na stránke mesta. Nepodpísanú žiadosť je možné zaslať poštou, e-mailom alebo vhodiť ju do schránky pred mestským úradom (bude sa podpisovať až neskôr po dohode pred matrikárom). Je nevyhnutné uviesť na žiadosť svoj telefonický kontakt, aby sa zamestnanci matriky mohli spojiť so žiadateľom.

Sociálna oblasť

Komunálny odpad

 • Žiadosti o zmenu údajov (nároky na zľavu, zmeny počtu ľudí a pod.) a oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti je možné doručiť e-mailom na adresu podatelna@trnava.sk, príp. poštou alebo do schránky pred mestským úradom.

Daň z nehnuteľností

 • Prosíme občanov, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), aby podali priznanie k dani z nehnuteľností.
  Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. 1. 2021 (tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania je teda 1. februára 2021). Samospráva nemá kompetenciu na zmenu tejto lehoty a v prípade jej nedodržania musí postupovať v zmysle legislatívy.
  Podpísané priznanie je možné poslať poštou, vhodiť do schránky umiestnenej pred MsÚ, prípadne poslať naskenované tlačivo s podpisom na adresu podatelna@trnava.sk.
  Priznanie k dani z nehnuteľnosti môžete podať aj elektronicky cez všeobecné podanie na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk (pozrite si návod).

Stavebný úrad

 • Komunikácia ohľadom konaní stavebného úradu Mesta Trnavy a obce Zavar a ostatné činnosti odboru stavebného a životného prostredia MsÚ sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom e-mailov, prípadne telefonicky.
 • Správne konania: prosíme všetky fyzické, právnické osoby a ostatné subjekty, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku, aby využívali na komunikáciu a doručovanie svojich podaní, doplnení podaní a pod. všeobecnú agendu na ústrednom portáli verejnej správy, a v prípade emailovej komunikácie zasielali dôležitú komunikáciu na adresu info@trnava.sk.
 • Stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, orgán ochrany prírody a krajiny naďalej vykonáva ústne pojednávania a miestne zisťovania, so zabezpečením príslušných hygienických opatrení.
 • Nahliadnutia do spisov: v súčasnosti je možné nahliadať iba prostredníctvom e-mailu. Požiadavku na poskytnutie podkladov konania (ak nie sú dostatočné v rámci oznámenia konania) je potrebné riešiť s vybavujúcim alebo jeho zastupujúcim kolegom. Požiadavky budú vybavené v čo najkratšom čase podľa možností technického spracovania podkladov). Pri začatých konaniach je potrebné uviesť číslo konania (OSaŽP/xxxx) z doručeného dokumentu.
 • Doručovanie nových podaní a doplnenie do spisov: elektronicky portál slovensko.sk, e-mailom na info@trnava.sk, poštou alebo do schránky pred mestským úradom. Osobné doručenie je možné iba vo výnimočných prípadoch – iba na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia MsÚ. Po uvoľnení preventívnych opatrení bude potrebné doplniť podania v súlade s platnou legislatívou.
 • Správne poplatky: vyrubujú sa výhradne na bezhotovostnú platbu prevodom z bankového účtu. Prosíme klientov, aby v nových podaniach nezabudli uviesť svoju e-mailovú adresu, na ktorú následne dostanú údaje potrebné na prevod poplatku. V prípade, že budú klienti telefonicky komunikovať s pracovníkom správneho orgánu, môžu mu svoju e-mailovú adresu hneď nadiktovať.
 • Vyznačovanie právoplatností: robí sa priebežne, na tento účel je potrebné kontaktovať e-mailom vybavujúceho pracovníka, ktorý zabezpečí overenie nadobudnutia právoplatnosti, jej vyznačenie na rozhodnutí a jej vyexpedovanie v elektronickej forme cez portál slovensko.sk.
  Osobne môžu vybavovať vyznačenie právoplatnosti len fyzické osoby, ktoré nemajú možnosť komunikovať elektronicky, ale výhradne iba na základe telefonického dohovoru s pracovníkom odboru stavebného úradu a životného prostredia, ktorý zabezpečuje výkon činnosti priamo na úrade.
 • Informácie o veku stavby: ak je informácia priamo dostupná v informačnom systéme, bude klientovi poskytnutá telefonicky. Na písomné vyhotovenie je potrebné doručiť žiadosť o výpis z archívnej knihy a uhradiť správny poplatok.

Mestská polícia mesta Trnava

 • Vstup do budovy mestskej polície na Trhovej 2 je obmedzený, príslušníci MsP sú však občanom naďalej nonstop k dispozícii a reagujú na všetky ich podnety. Mestskú políciu odporúčame kontaktovať telefonicky (na číslach 159 alebo 55 11 555), prípadne e-mailom (stala.sluzba@msp.trnava.sk).
 • Hliadkovú činnosť momentálne vykonáva redukovaný počet príslušníkov, preto MsP prosí o zhovievavosť, pokiaľ nebude možné zareagovať na podnety okamžite. V rámci opatrení boli eliminované také činnosti, pri ktorých je potrebná osobná prítomnosť v priestoroch mestskej polície, v odôvodnených prípadoch však toto pravidlo neplatí.
 • Predvolania osôb na útvar mestskej polície sú odložené do doby uvoľnenia opatrení.
 • Mestská polícia bude akceptovať parkovacie karty, ktorým v tomto čase skončila platnosť a nie je možné ich momentálne prolongovať.