Mesto Trnava a partneri mesta zo sociálnej oblasti schválili akčný plán na rok 2022. Plán aktivít ponúka pohľad na zámery mesta a ďalších organizácií poskytujúcich sociálne služby alebo inú pomoc v sociálnej oblasti. Je výsledkom plánovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Navrhnuté aktivity sú v súlade so strategickým dokumentom mesta, Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030.

Strategický dokument aj plán aktivít na rok 2022 nájdete na https://socialnesluzby.trnava.sk/kpss-2021-2025/

Schválili sme plán aktivít v sociálnej oblasti na rok 2022