Pozývame Vás zapojiť sa do vzdelávania zameraného na prácu s klientom a rodinou s Aspergerovým syndrómom. Spoločný vzdelávací program vytvorili odborníci z pracovísk, ktoré sa venujú dlhodobo tejto problematike a jeho cieľom je rozšíriť kapacity odborníkov, ktorí sa venujú alebo chcú venovať tejto problematike. Počet klientov neustále narastá a kapacity existujúcich zariadení nie sú dostatočné, čím vznikajú dlhé čakacie doby a nedostatok možností pre podporu týchto detí, mladých ľudí a dospelých. 

O skúsenosti s efektívnymi intervenciami sa v rámci spoločného vzdelávacieho programu podelia skúsení odborníci a lektori z praxe sprevádzania detí, mladých ľudí a dospelých s Aspergerovým syndrómom a ich rodín. Do spoločného vzdelávacieho programu sú zapojené nasledovné pracoviská:

Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya: Mgr. Monika Bárdošová, Mgr. Jana Čajágiová, Mgr. Katarína Hollá,

A Centrum: Mgr. Viera Hincová,

Regionálne edukačno- sociálne centrum Nové Zámky – PaedDr Renáta Póčová,

Vzdelávacie centrum ASD Vision Mgr. Katarína Reinoldová,

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva a prevencie pri Spojenej škole Trenčín: Mgr. Ľubomíra Dunčáková,

TiJa Poprad Mgr. Jana Repaská a ďalší.

Aktuálny cyklus vzdelávania je primárne určený poradenským zariadeniam prípadne inkluzívnym tímom v rámci bratislavského samosprávneho kraja vďaka podpore z dotačného programu BSK. 

Veríme, že aj napriek určitému časovému tlaku kvôli potrebe realizácie časti programu do polovice decembra 2021 sa vytvorí skupina záujemcov, ktorí pomôžu riešiť aktuálnu situáciu v tejto oblasti. 

Využite príležitosť zapojiť sa do tohto špecifického vzdelávania, počet miest je obmedzený. Využívať budeme kombinovane dištančnú, online a prezenčnú formu s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.

OBSAH VZDELÁVANIA:

Teoretické poznatky: 20 hodín

 • Úvod k PAS – aktuálne poznatky 2 hod
 • Špecifiká Aspergerovho syndrómu v rôznych vekových obdobiach 4 hod
 • Možnosti intervencií: program Teacch, Pecs, ABA, KBT, na klienta zameraný prístup, koučovací prístup a i. – 4 hod
 • Vzdelávanie detí s AS – možnosti plnenia školskej dochádzky, tvorba IVVP ( resp. nárokovateľné opatrenia) 4 hod
 • Poradenský a intervenčný systém, diagnostika AS, spolupráca CVI, špecializovaných centier, školy a rodiny, diagnostika nadania a intelektu 2 hod
 • Kariérové poradenstvo a zamestnávanie 2 hod

Praktické zručnosti pre prácu s klientom s AS: 40 hodín

 • Stratégie zvládania stresu a problémového správania u AS/PAS 6 hod
 • Rozvoj sociálno-komunikačných zručností 10 hod
 • Práca s emóciami 4 hod
 • Komunikácia s rodinou 4 hod
 • Pridružené diagnózy u AS 2 hod
 • Doplnkové terapie (muzikoterapia, arteterapia, dramaterapia, animoterapia…) 4 hod
 • Spolupráca s MŠ, ZŠ ( inkluzívny tím, asistenti učiteľa), SŠ, VŠ 4 hod
 • Osobnosť a etika terapeuta/učiteľa, supervízia 4 hod
 • Aplikácia Dohovoru o právach ZP – 2 hod

Supervízne semináre 2 x 6 hodín

Po absolvovaní uvedených tém vzdelávania sa budú realizovať supervízne semináre, kde účastníci prinesú informácie o svojich skúsenostiach z aplikácie získaných poznatkov a získajú spätnú väzbu od lektorov vzdelávania. V prípade potreby Vám ponúkneme aj ďalšie kontinuálnu podporu.

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania bude udelené po absolvovaní celého cyklu vrátane supervíznych seminárov pričom je nutné absolvovať aspoň 80% celého cyklu ( dištančná časť celá, prezenčné stretnutia celé, online stretnutia minimálne 3 zo 4 a supervízne semináre minimálne 1 z 2)

Termíny vzdelávania:

Vzdelávací cyklus bude zahájený online organizačným stretnutím 10.11.2021 o 17:00 v trvaní 2 hodiny.

Prezenčná časť sa bude realizovať 13.11.2021 v priestoroch CSS PKM na Lipského 13 v Bratislave, pokračovať budeme prezenčne 18.11.2021 popoludní v materskom centre Prešporkovo. Ďalšie aktivity budú pokračovať online formou v termínoch 25.11. a 2.12. a 9.12. vždy popoludní od 13:30 do 18:30. Termíny po novom roku a termíny supervíznych seminárov si dohodneme v skupine v priebehu vzdelávania.

Súbežne bude prebiehať aj dištančná časť: účastníci dostanú prístup k dištančnému kurzu o Aspergerovom syndróme a online živej knižnici (príbehy rodičov detí s AS a dospelých AS pre lepšie priblíženie problematiky), ktoré sú uložené na našej webovej stránke a pokrývajú cca 10 hodín vzdelávania. Prvé 2 prednášky z dištančného cyklu bude potrebné absolvovať do prvého prezenčného stretnutia 13.11.2021 nakoľko ide o úvod do celej problematiky.

Cena celého cyklu vzdelávania je 90 eur. Platbu je možné rozložiť na 2 časti, záloha 50 eur je splatná do začiatku vzdelávania a doplatok 40 eur je možné uhradiť v januári 2021. Svoju voľbu ako aj fakturačné údaje vyznačte v prihláške.

Prihlasovanie na vzdelávanie je možné do 9.11.2021 cez tento link:

https://forms.gle/5SY8gLGgEbQUhHzW7

Organizačné pokyny a podrobný rozpis dostanete po zaslaní prihlášky. Online stretnutia budú prebiehať cez platformu Zoom.

Program je zároveň jednou z aktivít siete organizácií, pracujúcich s problematikou Aspergerovho syndrómu, ktorej súčasťou sa môžete stať aj Vy. V súčasnosti prevádzkujeme portál #beznávodu, ktorý sa venuje problematike AS z pohľadu ľudí, ktorých sa to osobne týka. Pripravujeme rozšírenie o odborné a pracovné možnosti pre jednotlivcov a rodiny s AS o ktorom Vás budeme priebežne informovať.

Tešíme sa na vašu účasť a dlhodobú spoluprácu do budúcnosti.

Spoločný vzdelávací program: Aspergerov syndróm