verejná prezentácia procesov

Milé dámy,

Vážení páni,

Mesto Trnava aktuálne pripravuje strategický dokument mesta Komunitný plán sociálnych služieb na nadchádzajúce obdobie rokov 2021-2027.

Pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb je dôležité, aby mesto poznalo

  • súčasných a ďalších potenciálnych užívateľov sociálnych služieb (obyvatelia mesta),
  • požiadavky obyvateľov na konkrétne služby, ich rozsah a formu,
  • partnerov mesta v oblasti sociálnych služieb, ktorí už služby obyvateľom mesta poskytujú alebo majú zámer ich v budúcnosti ponúkať (subjekty/organizácie poskytujúce sociálne služby).

Dňa 16. septembra 2020 o 16.00 h v Kine Hviezda mesto organizuje verejnú prezentáciu k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021-2027 (ďalej len „KPSS“). 

Predmetom prezentácie je priblížiť proces tvorby nového KPSS.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na toto stretnutie.

Na prezentácii predstaví externý spracovateľ KPSS možnosti zapojenia sa verejnosti (obyvatelia mesta; subjekty/organizácie poskytujúce sociálne služby) do jeho tvorby.

Prítomní budú mať možnosť diskutovať o prerokovávanej téme.

Pred stretnutím sa uskutoční prezentácia účastníkov stretnutia formou prezenčnej listiny.

Stretnutia sa zúčastní prvá zástupkyňa primátora mesta PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH; zástupca spoločnosti Tabita s.r.o., ktorá na tvorbe strategického dokumentu spolupracuje s mestom; vedúci pracovných skupín, ktorými sú zamestnanci mesta Trnava.

Prezentáciu koordinuje referentka strategických dokumentov odboru strategického plánovania a projektového manažmentu mesta Trnava.

Tí, ktorí majú záujem aktívne participovať na tvorbe KPSS, sa môžu na spoluprácu prihlásiť už teraz zaslaním spätnej správy na adresu koordinátora: zuzana.kralovicova@trnava.sk

V správe prosím uveďte, v rámci ktorej z nižšie uvedených oblastí sociálnych služieb chcete s mestom spolupracovať. Uviesť môžete aj viaceré oblasti.

Oblasti/Cieľové skupiny KPSS:

  1. Deti, mládež a rodina
  2. Seniori
  3. Osoby so zdravotným postihnutím
  4. Osoby v ťažkých životných situáciách

Na spoluprácu bude možné prihlásiť sa aj osobne na verejnej prezentácii tvorby KPSS v Kine Hviezda (pred začiatkom stretnutia), resp. dodatočne elektronickou správou zaslanou koordinátorovi.

Prihlásení spolupracovníci na tvorbe KPSS budú následne prizývaní na stretnutia pracovných skupín v záujmovej oblasti. Stretnutia pracovných skupín budú mestom organizované v mesiacoch 10/2020 – 02/2021.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tvorba Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021- 2027