Usmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron

  Navigácia
 • Domov
 • NewsUsmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron

Usmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron

Pri potvrdení prvého pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby (v prípade, že pozitívne testovaný zamestnanec nebol posledných päť dní v prevádzke, nie je nutné vykonať tieto opatrenia), je potrebný nasledovný postup:

 • Celé zariadenie sa stane červenou zónou.
 • Pripraviť zariadenie na vytváranie červenej a zelenej zóny.
 • Znížiť mobilitu tých zamestnancov (práca z domu), ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na pracovisku z hľadiska poskytovania odborných a obslužných činností.
 • Zákaz návštev (s výnimkou situácií, ktoré neznesú odklad) pokiaľ je celé zariadenie v červenej zóne, následne podľa jednotlivých zón. V zelenej zóne je možné umožniť návštevy podľa prevádzkových možností poskytovateľa.
 • V červenej zóne je umožnenie návštevy iba v situáciách, ktoré neznesú odklad a každú vstupujúcu osobu otestovať bez uplatnenia výnimky.
 • Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.
 • Zákaz vstupu cudzím osobám do prevádzky, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín, atď..
 • Určiť zodpovednú  a kompetentnú osobu, ktorá bude vykonávať monitoring zdravotného stavu prijímateľov a zamestnancov.
 • Zabezpečiť testovanie všetkých prijímateľov a zamestnancov podľa pokynov v tomto usmernení.
 • Zabezpečiť stravovanie prijímateľov na obytných izbách, používať jednorazové nádoby.
 • Zabezpečiť stravovanie zamestnancov tak, aby sa zamestnanci jednotlivých úsekov nestretali.
 • Zvýšiť hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou kumuláciou osôb používať germicídne žiariče a pravidelne vetrať. Dekontaminovať plochy postrekom a oterom.
 • Kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej iba „RÚVZ“).
 • V prípade potreby konzultácie a otázok kontaktovať Intervenčný tím MZ SR.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia

 • Pri akejkoľvek pracovnej činnosti s prijímateľom je potrebné používať vhodné OOPP (jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare alebo ochranný štít, respirátor FFP2/FFP3, jednorazové ochranné rukavice a jednorazové návleky na obuv). Po jeho znečistení biologickým materiálom je potrebné vykonať okamžitú výmenu kontaminovaného pracovného prostriedku a likvidovať ako nebezpečný odpad do nádob na to určených. Použité jednorazové OOPP (oblek, respirátor, rukavice, návleky) sa likvidujú,  nie je možné ich opakovane používať ani v prípade ich dekontaminácie.
 • Dodržiavať bariérovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú techniku.
 • Vykonávať dezinfekciu rúk/rukavíc za použitia alkoholových dezinfekčných prípravkov, dezinfekciu všetkých priestorov. Na dezinfekciu je potrebné používať prostriedky s virucídnym účinkom podľa návodu na použitie.

Testovanie prijímateľov a zamestnancov

 • V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený u osoby v rámci individuálneho testovania, je potrebné po dohode s RÚVZ najneskôr do 48 hodín od potvrdenia výsledku, zabezpečiť odbery na PCR testovanie u všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky. Zariadenie zostáva uzatvorené a celé v červenej zóne až do výsledkov PCR testovania, na základe ktorého sa zariadenie rozdelí na jednotlivé zóny. V prípade, že zo štrukturálnych dôvodov nie je možné vytvoriť zóny, ostáva celé zariadenie v červenej zóne.
 • V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený v rámci PCR testovania všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky, sa osoby s negatívnym výsledkom denne testujú antigénovým testom počas troch dní od potvrdenia  výskytu SARS-CoV-2 variantu Omicron v prevádzke. Ak testovaná osoba bude tri dni po sebe vykazovať negatívny výsledok, je možné tohto prijímateľa umiestniť v zelenej zóne.
 • Antigénové testovanie sa následne vykonáva u všetkých prijímateľov a zamestnancov s negatívnym výsledkom PCR testu každé tri dni, pri výskyte príznakov sa osoba testuje bezodkladne. V prípade potvrdenej pozitivity antigénovým testom je potrebné po dohode s RÚVZ zabezpečiť opakované odbery na PCR test u všetkých zamestnancov a prijímateľov. V prípade šírenia nákazy v prevádzke a postupného pribúdania pozitívnych prípadov, sa odporúča vykonávať opakované odbery na PCR testovanie po dohode s RÚVZ v intervale 5 až 7 dní, až do výskytu posledného pozitívneho prípadu.
 • Každý zamestnanec vstupujúci do prevádzky je povinný denne sa otestovať antigénovým testom (bez uplatnenia výnimky).