Mesto, Trnava,  Mestský úrad v Trnave,  Trhová 3, Trnava

vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta:

referent/ka referátu terénnej sociálnej práce na odbore sociálnom

Popis pracovnej pozície:

 • vyhľadáva osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí,
 • poskytuje sociálnu pomoc priamo v teréne,
 • vykonáva kontrolu súvisiacu s užívaním mestských nájomných bytov, dodržiavanie domového poriadku a ustanovení nájomnej zmluvy,
 • pomáha pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzickým osobám, ktoré sú na pomoc odkázaní,
 • vykonáva sociálnu prácu v rámci programu podpory bývania,
 • vybavuje agendu súvisiacu so sociálnou pomocou občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii (sociálne odkázaným rodinám, osamelým občanom, nevynímajúc občanov so zdravotným postihnutím a dôchodcom),
 • zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava v danej oblasti,
 • spolupracuje s organizáciami poskytujúce sociálne  a podporné služby v meste,
 • spolupracuje so správcovskými organizáciami Mesta Trnavy,
 • spolupracuje pri riešení koncepčných otázok s organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa otázkami práce s občanmi vyžadujúcimi sociálnu pomoc.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu v odboroch vzdelávania zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú činnosť,

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v akreditovanom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,

c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť problematiky v sociálnej oblasti (zákon 448/2008 Z. z.),
 • práca s klientom minimálne 2 roky (akceptuje sa aj prax počas vysokej školy),
 • prax v danej alebo príbuznej oblasti minimálne 2 roky (akceptuje sa aj prax počas vysokej školy),
 • ovládanie práce na PC na užívateľskej úrovni,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie a samostatne sa rozhodovať,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, asertivita, kreatívnosť,
 • morálna bezúhonnosť,
 • ovládanie cudzieho jazyka výhodou,
 • vodičský preukaz „B“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača,
 • miesto trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje – telefón, e-mail,
 • dátum a podpis záujemcu.

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk  do  28.02.2022

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď, prípadne dohodou

Pracovný pomer na dobu určitú,  – 1 rok, s možnosťou trvalého pracovného pomeru

Platové zaradenie: min. 871,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/ka terénnej sociálnej práce