Mesto Trnava vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na rok 2024 na projekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

    Navigácia
  • Domov
  • NewsMesto Trnava vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na rok 2024 na projekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mesto Trnava vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na rok 2024 na projekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mesto Trnava vyhlasuje výzvu č. 1/2023 na predloženie žiadosti o finančný príspevok na rok 2024 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa. Výzva je vyhlásená v zmysle čl. 1 ods. 2 VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Oprávneným žiadateľom je:
• akreditovaný subjekt, ktorý nie je centrom, podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 305/2005 Zb. z.)
• fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z.

Žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy:
a) do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava,
b) poštou na adresu: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava,
c) e-mailom na adresu: sylvia.balazova@trnava.sk.

Žiadosť podpisuje výhradne štatutárny zástupca žiadateľa.

Predmetom výzvy sú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine:
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, ako aj podporu rozvoja rodičovských zručností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie z dôvodu odstránenia, alebo zmiernenia nepriaznivých vplyvov v živote dieťaťa,
• organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách na predchádzanie sociálno-patologickým javom.
• sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využitia voľného času detí.

Žiadateľ vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine na území mesta Trnava:
a) v prirodzenom rodinnom prostredí, b) v náhradnom rodinnom prostredí,
c) v otvorenom prostredí,
d) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.

Vyhlasovateľ z okruhu posudzovaných žiadostí vylúči tie, ktoré neboli predložené v stanovenom termíne, neboli predložené na predpísanom tlačive podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, obsahujú neúplné, alebo nepravdivé údaje.
Spôsob poskytnutia finančného príspevku úspešnému žiadateľovi bude uvedený v zmluve.
Na finančný príspevok nie je právny nárok.

Kontaktná osoba pre podávateľa žiadosti vo veciach týkajúcich sa výzvy:
Mgr. Sylvia Balážová, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi, Trhová 3, 917 01 Trnava, e-mail: sylvia.balazova@trnava.sk.

Podrobné informácie ako je popis výkonu opatrení, termíny, podmienky využitia finančného príspevku nájdete v nižšie uvedenej výzve.

Výzva na predloženie žiadosti o finančný príspevok na rok 2024

Formulár žiadosti o finančný príspevok na rok 2024