Mesto Trnava dáva na vedomie výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na rok 2022 formou projektu na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa, vyhlásená v zmysle čl. 1 ods. 2 VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oprávneným žiadateľom je:
•    akreditovaný subjekt, ktorý nie je centrom, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“)
•    fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z.

Žiadosť o finančný príspevok je potrebné predložiť v termíne od 01. 05. 2021 do 31. 08. 2021.

Žiadosť sa podáva na tlačive:
a.    do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava
b.    poštou na adresu: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava
c.    emailom na adresu: sylvia.balazova@trnava.sk.
Žiadosť podpisuje výhradne štatutárny zástupca žiadateľa.

Predmetom výzvy sú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine:
•    organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, ako aj podporu rozvoja rodičovských zručností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie z dôvodu odstránenia, alebo zmiernenia nepriaznivých vplyvov v živote dieťaťa,
•    organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností,
•    organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým javom.
•    sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využitia voľného času detí.

Žiadateľ vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine na území mesta Trnava:
a) v prirodzenom rodinnom prostredí,
b) v náhradnom rodinnom prostredí,
c) v otvorenom prostredí,
d) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.

Vyhlasovateľ posúdi žiadosť najneskôr do 30. 09. 2021 prostredníctvom Komisie sociálnych vecí a zdravia MZ Mesta Trnava a žiadateľa oboznámi s jej rozhodnutím písomne do 10 pracovných dní.

Hodnotiacim kritériom je obsahové zameranie projektu, súlad s výzvou, vhodnosť techník a postupov, rozpočet.

Vyhlasovateľ z okruhu posudzovaných žiadostí vylúči tie, ktoré neboli predložené v stanovenom termíne, neboli predložené na predpísanom tlačive podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, obsahujú neúplné alebo nepravdivé údaje.

Spôsob poskytnutia finančného príspevku úspešnému žiadateľovi bude uvedený v zmluve. Na finančný príspevok nie je právny nárok.

Kontaktná osoba pre podávateľa žiadosti vo veciach týkajúcich sa výzvy:
Mgr. Sylvia Balážová, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi, Trhová 3, 917 01, Trnava, e-mail: sylvia.balazova@trnava.sk.

Podrobné informácie ako je popis výkonu opatrení, termíny, podmienky využitia finančného príspevku nájdete vo Výzve_final.

Výzva_final

Žiadosť o finančný príspevok

Výzva Mesta Trnava č. 1/2021 na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa