Ministersvo kultúry SR vyhlasuje výzvu zameranú na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Výzva prebieha do 23. apríla 2021.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ministerstvo podporí podprogramy:

 • podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,
 • podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,
 • podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy),
 • podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum,
 • podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia (nie obnova kultúrnych pamiatok).

Výzva je zameraná na podporu:

 • rovnosti príležitostí,
 • integrácie do spoločnosti,
 • prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia,
 • diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu,
 • podporu výchovy k tolerancii,
 • posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a
 • rozvoja medzikultúrneho dialógu.
 • Podpora zahŕňa vydávanie periodickej tlače a neperiodickej tlače, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel – témy podľa zamerania výzvy.
 • Program tiež slúži na podporu neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti.

Minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu/dotácie.

Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v roku 2021 a na území Slovenskej republiky.

Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:

V podprograme 2.1, 2.2., 2.3 a 2.4:

a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov;

b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky;

c) vyšší územný celok alebo obec;

d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;

e) občianske združenie;

f) nadácia;

g) záujmové združenie právnických osôb;

h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;

i) neinvestičný fond;

j) vysoká škola;

k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť.

V podprograme 2.5:

a) vyšší územný celok alebo obec,

b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Podrobnosti k výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu nájdete na https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vyzva_program_2_2021.pdf

Výzva Ministerstva kultúry SR zameraná na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva