Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Cieľom národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa je podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie, ktorí sú ohrození stratou zamestnania alebo ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na zmeny na trhu práce. Vzdelávanie má prispieť k flexibilnejšiemu uplatneniu sa na trhu práce alebo prechodu na inú profesiu.

Ide o projekt pre tých, ktorí sú momentálne zamestnaní, na materskej a rodičovskej dovolenke, absolventmi škôl a pod. Nie je určený pre nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ale ide istým spôsobom o preventívne opatrenie, aby sa človek bez práce neocitol.

Obdobie realizácie projektu je od 01.02.2022 – 30.09.2023, s predpokladaným predĺžením do 31.12.2023.

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na individuálne potreby, možnosti a schopnosti záujemcu o zamestnanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Nie je vylúčené podporiť aj vzdelávanie v inej oblasti, pokiaľ bude zamerané na získanie  zručností v súlade s individuálnymi potrebami záujemcu o zamestnanie a v súlade s potrebami trhu práce.

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. V rámci tohto projektu sa nepodporuje vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Pred zapojením sa do tohto projektu je najprv potrebné požiadať o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie prostredníctvom Žiadosti záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.

Formuláre oboch žiadostí sú dostupné na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, tiež na https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141. Žiadosti je potrebné kompletne vyplniť, podpísať a odovzdať osobne alebo zaslať e-mailom alebo poštou na ktorýkoľvek úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Informácie k národnému projektu nájdete na stránke ÚPSVaR https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160 a informačnom letáku.

Foto – Pixabay

Vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa