Sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému jednotlivca alebo rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, prípadne odporúčania a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.


Špecializované sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii - zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov jednotlivca alebo rodiny a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.


Nízkoprahové denné centrum
Služby centra sú určené jednotlivcom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Centrum poskytuje priestor pre zabezpečenie základných životných potrieb (strava, hygiena, ošatenie) a pre načerpanie nových síl.


Finančné príspevky
Rôzne druhy finančných príspevkov pre jednotlivca a rodinu, pre občanov so zdravotným znevýhodnením a pre ľudí v ťažkej životnej situácii - štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, jednorazové a mimoriadne dávky.


Súvisiace služby
Ďalšie služby zamerané na pomoc a podporu jednotlivcov, rodín, ľudí so zdravotným znevýhodnením i občanov v ťažkej životnej situácii.