Sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému jednotlivca alebo rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, prípadne odporúčania a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.


Špecializované sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii - zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov jednotlivca alebo rodiny a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.


Terénny program
V rámci terénneho programu sa poskytuje sociálna služba klientovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí (napr. aj priamo na ulici) alebo v jeho domácom prostredí.


Komunitné centrum
V útulku sa človeku v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a sú v ňom vytvorené podmienky na prípravu stravy, základnú osobnú hygienu, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.


Služba včasnej intervencie
Táto sociálna služba je určená pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým psycho-motorickým vývinom vo veku od 0 do 7 rokov. Služba je poskytovaná v domácom prostredí rodiny a v ambulancii.


Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie poskytuje nepretržitú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Služba v zariadení je poskytovaná na určité obdobie, podľa situácie klienta.


Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je zameraná na poskytovanie podpory pri získavaní čo najvyššej miery sebestačnosti a integrácie do spoločnosti. Ma slúžiť na zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu, zabezpečenie ekonomickej nezávislosti a vyvolaniu pozitívnych zmien v živote človeka.


Domov sociálnych služieb
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou formou alebo ambulantnou formou občanovi do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.


Špecializované zariadenie
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie.


Denný stacionár
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a potrebuje sociálnu službu v zariadení len počas dňa, v rozsahu maximálne 8 hodín.


Opatrovateľská služba poskytovaná v domácom prostredí
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby alebo je odkázaný na pomoc pri sebaobsluhe, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Služba je poskytovaná v domácnosti klienta.


Tlmočnícka služba
Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na tlmočenie v posunkovej reči, na artikulačné tlmočenie alebo na taktilné tlmočenie (pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím).


Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý je odkázaný na pomôcku.


Finančné príspevky
Rôzne druhy finančných príspevkov pre jednotlivca a rodinu, pre občanov so zdravotným znevýhodnením a pre ľudí v ťažkej životnej situácii - štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, jednorazové a mimoriadne dávky.


Súvisiace služby
Ďalšie služby zamerané na pomoc a podporu jednotlivcov, rodín, ľudí so zdravotným znevýhodnením i občanov v ťažkej životnej situácii.


Preventívne programy
Preventívne programy sú zamerané na včasnú osvetu a predchádzanie rôznym negatívnym javom v živote jednotlivca i spoločnosti (napr. sociálno – patologickým javom).