Sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému jednotlivca alebo rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, prípadne odporúčania a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.


Špecializované sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii - zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov jednotlivca alebo rodiny a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.


Terénny program
V rámci terénneho programu sa poskytuje sociálna služba klientovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí (napr. aj priamo na ulici) alebo v jeho domácom prostredí.


Komunitné centrum
V útulku sa človeku v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a sú v ňom vytvorené podmienky na prípravu stravy, základnú osobnú hygienu, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.


Zariadenie núdzového bývania
V zariadení sa poskytujú sociálne služby, poradenstvo, ubytovanie na určitý čas a pomoc týraným ženám a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi s cieľom riešiť ich krízovú situáciu.


Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle)
V jasliach sa poskytuje starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa. Ide o službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, t. j. je určená pre rodičov, ktorí pracujú, študujú alebo sa pripravujú na zamestnanie.


Služba včasnej intervencie
Táto sociálna služba je určená pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým psycho-motorickým vývinom vo veku od 0 do 7 rokov. Služba je poskytovaná v domácom prostredí rodiny a v ambulancii.


Špecializované zariadenie
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie.


Finančné príspevky
Rôzne druhy finančných príspevkov pre jednotlivca a rodinu, pre občanov so zdravotným znevýhodnením a pre ľudí v ťažkej životnej situácii - štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, jednorazové a mimoriadne dávky.


Súvisiace služby
Ďalšie služby zamerané na pomoc a podporu jednotlivcov, rodín, ľudí so zdravotným znevýhodnením i občanov v ťažkej životnej situácii.


Preventívne programy
Preventívne programy sú zamerané na včasnú osvetu a predchádzanie rôznym negatívnym javom v živote jednotlivca i spoločnosti (napr. sociálno – patologickým javom).