Sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii – posúdenie povahy problému jednotlivca alebo rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, prípadne odporúčania a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.


Špecializované sociálne poradenstvo
Odborná činnosť zameraná na pomoc človeku v nepriaznivej sociálnej situácii - zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov jednotlivca alebo rodiny a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.


Terénny program
V rámci terénneho programu sa poskytuje sociálna služba klientovi v jeho prirodzenom sociálnom prostredí (napr. aj priamo na ulici) alebo v jeho domácom prostredí.


Komunitné centrum
V útulku sa človeku v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a sú v ňom vytvorené podmienky na prípravu stravy, základnú osobnú hygienu, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.


Služba včasnej intervencie
Táto sociálna služba je určená pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým psycho-motorickým vývinom vo veku od 0 do 7 rokov. Služba je poskytovaná v domácom prostredí rodiny a v ambulancii.


Zariadenie pre seniorov
V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba celoročne občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.


Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie poskytuje nepretržitú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Služba v zariadení je poskytovaná na určité obdobie, podľa situácie klienta.


Denný stacionár
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a potrebuje sociálnu službu v zariadení len počas dňa, v rozsahu maximálne 8 hodín.


Opatrovateľská služba poskytovaná v domácom prostredí
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby alebo je odkázaný na pomoc pri sebaobsluhe, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Služba je poskytovaná v domácnosti klienta.


Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý je odkázaný na pomôcku.


Denné centrum
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, ďalej občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.


Jedáleň
V jedálni sa poskytuje stravovanie občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.


Finančné príspevky
Rôzne druhy finančných príspevkov pre jednotlivca a rodinu, pre občanov so zdravotným znevýhodnením a pre ľudí v ťažkej životnej situácii - štátne sociálne dávky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, jednorazové a mimoriadne dávky.


Súvisiace služby
Ďalšie služby zamerané na pomoc a podporu jednotlivcov, rodín, ľudí so zdravotným znevýhodnením i občanov v ťažkej životnej situácii.


Preventívne programy
Preventívne programy sú zamerané na včasnú osvetu a predchádzanie rôznym negatívnym javom v živote jednotlivca i spoločnosti (napr. sociálno – patologickým javom).