V stredu 16. septembra 2020 o 16.00 h organizuje Mesto Trnava v Kine Hviezda verejnú prezentáciu k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027 (KPSS). Stretnutie je otvorené pre širokú verejnosť, ktorá sa môže oboznámiť s procesom tvorby tohto strategického dokumentu a participovať na ňom. Súčasťou prezentácie bude aj diskusia účastníkov.

Pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb je dôležité, aby mesto poznalo súčasných a ďalších potenciálnych užívateľov sociálnych služieb, ich požiadavky na konkrétne služby (rozsah a formu) i organizácie, ktoré už sociálne služby v našom meste poskytujú, alebo to majú v budúcnosti v úmysle.

KPSS sa venuje štyrom oblastiam: Deti, mládež a rodina, Seniori, Osoby so zdravotným postihnutím a Osoby v ťažkých životných situáciách. Pokiaľ máte záujem spolupracovať v niektorej z nich, napíšte nám na e-mailovú adresu zuzana.kralovicova@trnava.sk a uveďte, o ktorú oblasť, resp. oblasti ide.
Druhou možnosťou je prihlásiť sa osobne pred začiatkom verejného stretnutia, prípadne dodatočne e-mailom na uvedenú adresu.  

Prihlásení spolupracovníci budú následne prizývaní na stretnutia pracovných skupín v záujmovej oblasti. Pracovné skupiny sa budú stretávať od októbra 2020 do februára 2021.

Vzniká komunitný plán sociálnych služieb na ďalšie obdobie, pridať sa k jeho tvorbe môžete aj vy