Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020. Zahŕňa samotnú realizáciu stratégie a napĺňanie plánu prostredníctvom implementácie jednotlivých aktivít, tvorbu ročných akčných plánov, priebežné vyhodnocovanie plánu (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní komunitného plánu sociálnych služieb, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.  Pri spracovaní a samotnej implementácii  komunitného plánu sociálnych služieb majú dôležitú úlohu pracovné skupiny vytvorené pre jednotlivé oblasti. Členmi pracovných skupín sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, zamestnanci samosprávy, zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste i aktívni občania.  Pracovné skupiny sú aktívne aj v priebehu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb a stretávajú sa spravidla 2 x ročne, resp. podľa potreby.  

Strategický dokument mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti dokumentu do decembra 2021 na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2021.


Implementácia strategického dokumentu