KPSS 2016 – 2020

    Navigácia
  • Domov
  • KPSS 2016 – 2020

KPSS 2016 – 2020

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Predĺženie platnosti dokumentu do decembra 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2021.

Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie. Zahŕňa samotnú realizáciu stratégie a napĺňanie plánu prostredníctvom implementácie jednotlivých aktivít, tvorbu ročných akčných plánov, priebežné vyhodnocovanie plánu (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní komunitného plánu sociálnych služieb, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.  Pri spracovaní a samotnej implementácii  komunitného plánu sociálnych služieb majú dôležitú úlohu pracovné skupiny vytvorené pre jednotlivé oblasti. Členmi pracovných skupín sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, zamestnanci samosprávy, zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste i aktívni občania.  Pracovné skupiny sú aktívne aj v priebehu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb a stretávajú sa spravidla 2 x ročne, resp. podľa potreby.  

Strategický dokument mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti dokumentu do decembra 2021 na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2021.


Implementácia strategického dokumentu