Strategický dokument mesta

Strategický dokument Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava schválilo dňa 7. decembra 2021 uznesením č. 841/2021.


Implementácia strategického dokumentu

Realizácia aktivít v sociálnej oblasti je nezriedka viazaná na získanie finančnej podpory z grantov, dotácií, darov. V pláne aktivít preto nemožno vopred presne uviesť rozdelenie financií podľa zdrojov a ich presnú výšku. Údaje sú indikatívne. Ak vás niektorá z aktivít zaujala a viete organizácii pomôcť s jej financovaním, obráťte sa na tzv. hlavného realizátora aktivity. Isto vašu iniciatívu ocení.

Stĺpec Hlavný realizátor aktivity umožňuje prehľadné filtrovanie podľa organizácií. Plán je spracovaný pre jeho rozsah vo formáte A3.


Záznamy z pracovných stretnutí:

Prípravná etapa


Stretnutia pracovných skupín zo dňa 22. október 2020, zamerané na validáciu SWOT analýz podľa cieľových skupín z predošlého obdobia s aktuálnou situáciou: